Förklaring om hållbar feministisk samhällsutveckling inklusive andra varelser

Enligt krav och överenskommelser från konferensen Nordiskt feministiskt forum i Malmö 12-15 juni 2014 är ett mål att bryta mark och formulera krav och konkreta förslag kopplade till framtidens jämställdhetspolitik. I dokumentet sägs att ”nya generationer av feminister kan förväntas upptäcka dimensioner, områden, strategier, sociala och ekonomiska innovationer för hur mänskligheten kan forma jämställt jämlika och hållbara samhällen”. Nedan följer en sådan upptäckt.

I takt med att de elitärt maskulint präglade samhällena visat sig vara danade med beräkningar som strider mot planetens kapacitet för återskapande av biologiska resurser – med överutnyttjande, utsläpp, förgiftning, förstörelse och sociala klyftor som förutsättning för ekonomisk utveckling – har miljöfrågor kommit att igenkännas som tema för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Till rättvisefrågor och miljöfrågor bör nu läggas djurfrågor. Främjandet av en fredskultur, i enlighet med handlingsplanen från Peking 1995, innebär att begreppet hållbar fred omdefinieras som rättvisa och jämlikhet istället för enbart frånvaro av krig. Till begreppet bör läggas strävan till fredliga relationer med andra varelser. Kostnader och konsekvenser för samhället av djurexploatering har noterats (se FAO Livestock’s Long Shadow och WWF Living Planet Index) men hänsyn till andra arter är fortfarande en förbisedd faktor för god ekonomisk och social utveckling. Med feministiska perspektiv kan politiken till exempel använda nedan innovationer för att skapa alternativ till och bidra med lösningar på dagens planetära socioekonomiska, miljömässiga och klimatmässiga kris:

• Främjande av kunskapsintegrering i utbildning på lärosäten, i läroplaner och kursplaner, av uppdaterade vetenskapliga fakta om andra varelsers mentala, fysiologiska förmågor och variationer, fakta om människans beroende av ekosystemen, människans ansvar som planetärt dominerande species • Internationell rättsskipning och överenskommelser mot mänskligt orsakat våld och dödande av djur (med undantag av synnerliga fall): förbud mot exploatering av djurs kroppsliga reproduktion, förbud mot massdödande av djur för varuproduktion (animalcid), förbud mot massdödande av djurpopulationer i eller på gränsen till samhället (zoocid), i naturen direkt (faunicid) eller via miljöförstöring (ekocid, se: endecocide.eu) • Uppmärksammande av konsekvenser av mänskligt orsakat våld mot andra varelser, i jordbruket, i livsmedelsindustrierna, i klädesindustrin, i underhållningsindustrin, i konflikter, i krig, i nära relationer (vuxna såväl som barn), i porrindustrin, i relation till klimat- och naturförstörelse, epidemier samt påtvingad migration • Omställning till socioekonomiskt styrda tillväxtbegrepp och ekonomiska beräkningar med inter/nationell jämlikhet och jämställdhet inklusive djurrätts- och naturhänsyn • Omställning till fredlig (vegetabilisk) livsmedelsproduktion • Införlivande av djurrättsindikatorer i offentlig statistik, budget, offentlig upphandling, hållbarhetsrapportering samt register över misshandel och övergrepp • Forskning och tester med djurfria modeller istället för djurförsök, investeringar och satsningar på mer förebyggande sjukvård i jämförelse med dagens symtombehandlande och djurförsöksbaserade sjukvård • Främjande av respekterande förhållningssätt mellanmänskligt och till andra levande varelser - svaghets/sårbarhets- och annorlundarespekterande positiv kommunikation - vid inlärning och konfliktlösning, i undervisning och utbildning på alla nivåer, i sociala projekt, i viltvård genom användande av alternativa moderna våldsfria metoder

Sedan 1994 har det svenska samhället i uppgift att jämställdhetsintegrera; senare tids forskning och politiska aktivism visar att uppdraget och dess metoder måste utvidgas till att omfatta samtliga existerande kön, könsöverskridanden och genus samt inbegripa jämlikhet och likabehandling – samhällsklass, sexualitet, härkomst/exteriör, funktion, ålder. För att uppnå en hållbar feministisk samhällsutveckling krävs även ett omprövande av mänskliga relationer till andra levande varelser. Respekt för och hänsyn till andra varelser hör samman med humana och ickevåldsliga strävanden liksom förverkligandet av de mänskliga rättigheterna genom bevarad miljö och hälsa. Samhället skapar möjligheter att bli mer fredligt och hållbart när andra varelser erkänns som faktiska och potentiella offer i relation till människor och när dessa relationer inkluderas i miljö-, freds- och säkerhetsfrågor. Nuvarande globala samhällskris är en kris för den patriarkala samhällskulturen, därmed en chans att tillämpa helhetstänkande och gå till roten med den förändring som krävs för att bygga humant, jämställt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Det feministiska djurrättsperspektivet föreslår teoretisk addering/integration, utbildning, ny lagstiftning och praktisk politik.

©Lisa Gålmark June 2014 Malmö Feminist Festival och Nordiskt Forum

There is a longer version of this Declaration in English prepared for the Pamoja Festival in May 2017